محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

041-4145

طراحی و اجرای پروژه نيرورسانی قارلوجه

اجرای عمليات نيرورسانی به ايستگاه پمپاژ اصلی قارلوجه (شبکه هوايی به طول 21 کيلو متر و پست کمپکت)