محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

041-4145

پروژه نیرورسانی به معدن رزگاه سراب

پروژه نیرورسانی به معدن زرگاه سراب احداث یک خط 20 کیلوولت تک مداره با سیم لینکس جهت تامن برق پمپ اصلی به طول تقریبی 18.5 کیلومتر